Kort samengevat: wij zorgen er samen met u voor dat wat u bezit aan financiële middelen u niet verliest door onbedoeld aanwezige personeelscapaciteit onbenut te laten. Uw financiële middelen worden besteed aan doelmatige personeelsinzet met als uitgangspunt de werkelijke zorgvraag. Hierdoor bent u beter in staat binnen uw financiële kaders continuïteit van zorg te leveren.
Denk niet vanuit de formatie maar vanuit de vraag.

Hoe dan?

Herkent u onder andere deze knelpunten?

  • Roosterperiodes met onderbezetting waardoor externe personeelsinzet nodig is, gevolgd door roosterperiodes met overbezetting
  • Regelmatig meer werken dan het dienstverband. De teveel gewerkte uren worden later opgenomen in vrije tijd waardoor het jaarrecht verlof niet of nauwelijks wordt aangesproken en er een verlofstuwmeer ontstaat
  • Onrust in roosters, veel ruilingen
  • Een in de organisatie aanwezige flexibele schil krijgt hoofdzakelijk aanvragen op korte termijn om tekorten op te vangen en kan daardoor niet altijd leveren. Cliëntenzorg komt hiermee in het gedrang en de werkdruk verhoogt
  • Wijziging in cliëntvraag resulteert niet in wijziging van personeelsinzet. Er wordt gewerkt vanuit de bestaande personeelsformatie en niet in volledige afstemming van de personeelsformatie op de cliëntvraag

Veelal zijn deze knelpunten het resultaat van het ontbreken van personeelsplanning op tactisch niveau. Het gevolg hiervan uit zich in onder andere de beschreven knelpunten en heeft als resultaat hogere kosten en verlies aan kwaliteit van zorg door discontinuïteit in zorgverlening.

Wij helpen u met een systematiek ondersteund door software. Wij helpen u met tactische personeelsplanning.

Mooi woord, ‘tactische personeelsplanning’, maar nu weet ik nog niets

Met onze systematiek en software bent u in staat op basis van de zorgvraag uw personele capaciteit een jaar vooruit te plannen. U weet door het gebruik hiervan wat de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsinzet per roosterperiode moet zijn met als vertrekpunt uw cliënt, passend binnen de keuzes die u heeft gemaakt op financieel vlak en op het vlak van personeelsbeleid. Voor dat hele jaar weet u ook in welke periodes er waar binnen de organisatie zich kwalitatieve en kwantitatieve onderbezetting voordoet en waar binnen de organisatie er eventuele personele overbezetting is. Op deze wijze weet ook een flexibele schil waar in het jaar personeelsinzet wordt gevraagd en van welke kwaliteit dat moet zijn. U weet dan bijvoorbeeld ook hoeveel formatie en van welk deskundigheidsniveau u eventueel aan vakantiekrachten moet werven. Bovenop voorgaande is duidelijk wat de beste momenten zijn om medewerkers onder andere opleidingen te laten volgen, hoeveel vakantie er per periode genoten zou moeten worden, wat de effecten zijn van het doen van projecten etc.

Wijzigingen in de zorg (krimp, groei en veranderende cliëntengroep) en/of wijzigingen in de personeelsformatie kunnen meteen op de consequenties voor de personeelsplanning beoordeeld worden. Consequenties nu en in de toekomst.

Door gebruik te maken van de systematiek en software stijgt de productiviteit zonder dat er een medewerker harder moet werken maar door slimmer te plannen.

Roosteren jullie dan ook?

Nee, daar zijn anderen heel goed in. Daar werken wij mee samen. Uw roosterapplicatie blijft. Wij zorgen er samen met u voor dat u weet hoe het rooster eruit moet zien omwille van continuïteit in zorgverlening en financieel verantwoorde wijze van bedrijfsvoering. Veranderingen in het rooster zijn meteen op hun impact te beoordelen. Impact nu en in de toekomst.

Wij voorspellen, plannen op jaarbasis en vertalen door naar benodigde kwantitatieve en kwalitatieve personele inzet tot op dagniveau. Doelmatigheid wordt hiermee bereikt. De mate van doelmatigheid bepaald de mate van continuïteit in zorgverlening en is bepalend voor de mate van winst of verlies.


Meer informatie? Door hier te klikken kunt u onze brochure downloaden.