9 Feb 2023

Strategische capaciteitsplanning is een proces dat wordt gebruikt om de behoefte op lange termijn van een organisatie voor middelen, personele capaciteit, materialen en financiën vast te stellen en de benodigde acties om aan de behoefte op lange termijn te kunnen voldoen te definiëren. Het doel van dit proces is om de beschikbare middelen, personele capaciteit, materialen en financiën aan te passen aan de doelen en doelstellingen van de organisatie, zodat deze in staat is om de verwachte toekomstige vraag adequaat te kunnen beantwoorden door vroegtijdig de hiervoor benodigde acties in gang te zetten. Dit type planning vraagt om trendanalyses als input voor de verwachten te voorspellen toekomst en het kunnen vaststellen van mogelijke knelpunten voor de organisatie in het bereiken van haar toekomstige doelstellingen.

Strategische personeelsplanning richt zich in deze specifiek op de verwachte toekomstige benodigde personele capaciteit in relatie tot het bereiken van de organisatiedoelstellingen en geeft inzicht in de eventuele te nemen acties op bijvoorbeeld het vlak van recruitment, scholing enz.

Lange termijn: 3 tot 5 jaren vooruit.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?