14 Feb 2023

Capaciteitsplanning speelt zich af op 3 niveaus: Strategisch, tactisch en operationeel.

In algemene termen gaat capaciteitsplanning om het vaststellen van het verwachte werkaanbod op lange, middellange en korte termijn. Het gaat hierbij om hoeveel van het verwachte werkaanbod door de huidige beschikbare capaciteit in personeel en materiële middelen kan worden gedaan maar ook hoeveel personele capaciteit en middelen zijn er nodig om het verwachte werkaanbod te beantwoorden en hoe dit zo efficiënt en doelmatig mogelijk te plannen.

Capaciteitsplanning in de zorg is een soortgelijk concept, maar vanzelfsprekend specifiek gericht op de zorgsector. Het werkaanbod, het verwachte werkaanbod, betreft hier de vraag naar zorg. Zorgvraagbepaling in kwantiteit en kwaliteit is een dominant vertrekpunt hierin.

Op basis van de (verwachte, toekomstige) vraag naar zorg betekent capaciteitsplanning het proces van het bepalen van de benodigde personele capaciteit op lange, middellang en korte termijn en bijbehoren middelen. Personeelsplanning als specifiek onderdeel van capaciteitsplanning kent als focus de personele formatie. Vanuit bepalen en het inzicht hierin is in het proces de volgende stap het plannen, zodat capaciteitsplanning bijdraagt aan een zo efficiënt mogelijke manier van inzet van personele capaciteit gericht op het beantwoorden van de (verwachte) vraag naar zorg en elke onderbreking hierop (verlof, projecten, scholing etc.) in die perioden te laten plaats vinden zodat deze onderbrekingen zo min mogelijk verstorend werken op het leveren van zorg.

Het uiteindelijke doel van capaciteitsplanning is het bewerkstelligen van continuïteit van zorg, het realiseren van rust in de personele planning en dit binnen de kaders van de vastgestelde begroting uit te voeren.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?