8 Feb 2023

Er bestaan drie naar elkaar toe voorwaardelijke niveaus van personeelsplanning binnen een organisatie. Strategische, tactische en operationele personeelsplanning.

  1. Strategische personeelsplanning richt zich op de lange termijn van een organisatie, op het bepalen van de verwachte (veranderende) toekomst en het effect daarvan op de organisatie en haar middelen.
  2. Tactische personeelsplanning richt zich op de middellange termijn en heeft als doel vraag en aanbod voor de middellange termijn zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
  3. Operationele personeelsplanning richt zich op de korte termijn, de komende roosterperiode waarbij het beantwoorden van de vraag, het werkaanbod, wordt bewerkstelligt door diensten van aanwezigheid te koppelen aan medewerkers zodat er voldoende aantallen medewerkers met de juiste deskundigheid aanwezig zijn om de vraag, het werkaanbod, te kunnen beantwoorden.

Deze drie niveaus van capaciteitsplanning zijn onderling afhankelijk en vullen elkaar aan. De meest duidelijke en zichtbare afhankelijkheid komt naar voren in de relatie tussen tactische en operationele personeelsplanning. Op het moment dat op middellange termijn vraag, het werkaanbod, en aanbod van beschikbare personele capaciteit planmatig en qua forecast (inclusief eventuele benodigde acties gericht op optimalisatie) goed op elkaar zijn afgestemd, is er aan de voorwaarde voldaan een goede operationele personeelsplanning te kunnen bewerkstelligen. Andersom heeft vanzelfsprekend een negatief effect.

Op het moment dat vanuit de strategische personeelsplanning een onjuist beeld van de toekomst op lange termijn wordt geschetst en het bewerkstelligen van de bijbehorende middelen (onder andere personele capaciteit) en acties op dit onjuiste beeld gericht zijn, is het voorstelbaar dat dit een negatief effect heeft op het realiseren van een tactische en daarmee ook operationele personeelsplanning.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?