8 Feb 2023

Om een tactische capaciteitsplanner in de zorg te kunnen zijn, is het belangrijk dat je beschikt over een aantal specifieke competenties. We geven een (niet uitputtende lijst) met een aantal belangrijke competenties.

De eerste competentie (is het wel een competentie?) is een open deur:

 1. Je moet goed op de hoogte zijn van hoe de bedrijfsprocessen in zijn algemeen en specifiek de planningsprocessen binnen jouw organisatie lopen.

  Vanuit deze open deur is de volgende competentie een logisch vervolg:

 2. Je moet procesmatig kunnen denken en vanuit processen kunnen acteren. Capaciteitsplanning is o.a. het proces om vraag en aanbod toekomstgericht zo optimaal mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
 3. Analytisch vermogen: Je moet in staat zijn om planningsgegevens op team, tussen teams en voor organisatieonderdelen te analyseren, te interpreteren, tegen elkaar af te zetten en daarover te rapporteren om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige benodigde capaciteit binnen de zorgorganisatie en welke uitdagingen er opgelost moeten worden.
 4. Vanuit het analytisch vermogen moet je in staat zijn op heldere en eenvoudige wijze te adviseren over oorzaken van planningsissues en oplossingsrichtingen.
 5. Om te komen tot oplossingsrichtingen is een probleemoplossend vermogen vereist: Je moet in staat zijn om creatief te denken en problemen op te lossen als het gaat om het optimaal plannen op middel lange termijn van de beschikbare personele capaciteit binnen de zorgorganisatie.
 6. Communicatieve vaardigheden: Je moet in staat zijn om duidelijk te communiceren met zowel interne als externe belanghebbenden en weten aan te sluiten bij de belangen van je diversiteit van je doelgroepen.
 7. Leiderschapsvaardigheden: Je moet in staat zijn om sturing te geven aan het team met operationele planners en te werken met diverse afdelingen om ervoor te zorgen dat de de optimale toekomstige afstemming tussen vraag en aanbod binnen de zorgorganisatie zo optimaal vertaald wordt naar de operationele roosters.
 8. Computervaardigheden: Tactische capaciteitsplanning en daarbinnen de samenhang tussen planningen vraagt veelal om gebruik van in meer of mindere mate van gespecialiseerde software
 9. In Scenario’s kunnen denken en werken. De toekomst is een dynamisch gebeuren die aan verandering onderhevig is waar je middels scenarioplanning je op de veranderende toekomst voorbereid en besluitvorming onderbouwd.
 10. En: deze moet misschien wel op 1. Je moet kunnen (capaciteit) plannen. En puzzelen maakt je scherp en vrolijk.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?