Mogelijk had de titel van deze blog moeten zijn: “Tactische personeelsplanning niet alleen voor de manager” of “Tactische personeelsplanning juist niet voor de manager”.
Personeelsplanning is een dynamisch proces waar een visie aan ten grondslag ligt die in haar uitvoering wordt ondersteund door een heldere systematiek. Personeelsplanning is een proces die beleidsspeerpunten ondersteunt en deze speerpunten vertaalt in planningsdoelstellingen. Personeelsplanning is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering waarbij tactische personeelsplanning een klip en klare relatie heeft met de jaarlijkse planning & control cyclus.

Echter: Tactische personeelsplanning werkt indien het in haar systematiek en ondersteunende middelen uitgevoerd kan worden dichtbij het primaire proces en uiteindelijk door de zorgprofessional toegepast kan worden.

Tactische personeelsplanning gaat over de cliëntvraag en de consequenties die dat heeft voor personele inzet. Het gaat over voorspelbaarheid in cliëntvraag en daarmee voorspelbaarheid in benodigde deskundigheid om een antwoord te geven op deze vraag. Houdt zich bezig met het antwoord op: “Hoe moet mijn personele inzet de komende roosterperioden zijn zodat er continuïteit in zorgverlening bereikt wordt”. Tactische personeelsplanning zorgt voor continuïteit in zorgverlening conform de kwaliteitseisen die door u als organisatie gesteld worden, die past binnen uw financiële kaders en uw doelstellingen. Uiteindelijk gaat het om doelmatigheid door onder andere optimaal gebruik van personele capaciteit binnen de organisatie zodat er een voortdurend antwoord gegeven kan worden op de zorgvragen die cliënten stellen. En omdat het om zorgverlening gaat en de vraag van de cliënt daarin centraal staat is tactische personeelsplanning succesvol als sturend element op de operationele planning (de roosters) op het moment dat dit een vorm krijgt die kaders biedt aan de zorgprofessional. Uiteindelijk moet het gaan over: “Welke deskundigheid en hoeveel heb ik op elke willekeurig dag nodig om mijn cliënten een antwoord te kunnen geven op de vraag die ze mij stellen”. Daarmee komt tactische personeelsplanning dicht tegen de operationele planning te liggen en wordt het een geïntegreerd geheel.

Een geheel die start bij:

  • Het maken van productieafspraken en de daarbij behorende verdeling van personele capaciteit en budget, dat vervolgens overgaat in:
  • Het plannen van personele inzet een jaar vooruit passend binnen de kaders vanuit de productieafspraken en budget zodat duidelijk is voor elke roosterperiode hoe de bezetting eruit moet zien en welke niet cliëntgebonden activiteiten op welk moment plaats moeten vinden rekening houdend met de capaciteit die nodig is om zorg te kunnen leveren. Dit vertaalt zich uiteindelijk naar:
  • Inzicht voor de zorgprofessional in welke personele inzet is nodig om samen met de cliënt vorm en inhoud te kunnen geven aan de zorgverlening.

Van faciliteren naar coördineren naar zelf organiseren.