PlanMotion Jaarplanning

Met PlanMotion Jaarplanning krijgt u volledig inzicht tot op functieniveau of u voldoende capaciteit heeft om de gewenste zorg te leveren op basis van uw normen indirecte inzet en kwaliteitseisen zorg. Uw medewerkers worden vervolgens ondersteund om personele inzet op weekbasis een jaar vooruit te laten plaatsvinden. Optimale benutting van beschikbare personele capaciteit gericht op het beantwoorden van de vraag naar zorg en het minimaliseren van inbreuk daarop. U weet op basis van de planning voor het komende jaar, per week wat het optimaal gebruik is in het kader van de jaarurensystematiek en hoeveel aan niet-cliënt gebonden uren ingezet kunnen worden om de zorgvraag optimaal te bedienen. Tevens vergroot u de leverzekerheid van uw eigen of externe flexorganisatie doordat u voortdurend weet tot op week- en deskundigheidsniveau hoeveel flexibele inzet benodigd is.

PlanMotion Vakantieplanning

Vakantieplanning een terugkerende puzzel die vaak voor veel stress zorgt en zonder de juiste ondersteuning een arbeidsintensieve puzzel is. De vakantiemodule van PlanMotion geeft iedere medewerker een eigen portaal waarmee de vakantieaanvragen worden ingediend en de voortgang omtrent toekennen van de vakantie gevolgd wordt. Zonder een operationeel rooster hoeven te maken is het voor diegenen die de aanvragen beoordelen, meteen per team en deskundigheid inzichtelijk of er gedurende de vakanties nog voldoende uren en medewerkers beschikbaar zijn om het vereiste dienstenpatroon te kunnen draaien. Indien dit niet het geval is dan is het met de vakantiemodule eenvoudig hét scenario te bepalen waarmee de vakantieplanning wel een haalbare kaart wordt. PlanMotion Vakantieplanning als integraal onderdeel van je tactische capaciteitsplanning zorgt voor meer rust in het aanvragen tot en met de daadwerkelijke vakantieplanning.

PlanMotion Scenarioplanning

Met PlanMotion Scenarioplanning is het eenvoudig om allerlei scenario’s samen te stellen en te analyseren die rekening houden met verwachte of gewenste toe- of afname van de zorgvraag, formatie en niet-cliënt gebonden inzet en veranderingen in kwaliteitsnormen en beleidsdoelen. Hierbij is het mogelijk om door het systeem berekende trends mee te nemen in de scenario’s. Scenario’s kunnen worden samengesteld op zowel (lokaal) team- als organisatieniveau en worden opgeslagen. Planners, managers en business control krijgen de mogelijkheid om tot op lokaal niveau goed inzicht te krijgen in wat nodig is voor de toekomst. PlanMotion Scenarioplanning: uw voorbereiding op de veranderende toekomst.

PlanMotion Zorgplanning

PlanMotion Zorgplanning geeft u op basis van zorgindicaties en bijbehorende zorgarrangementen en/of op basis van type zorg en behandeling de te beantwoorden zorgvraag per deskundigheid en per team. Indien gewenst of noodzakelijk wordt in de bepaling van de zorgvraag rekening gehouden met de gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van de zorgverlening. Een voorbeeld hiervan is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De gegeven zorgvraag kan als input dienen voor de tactische capaciteitsplanning of als richting voor PlanMotion Vraagrooster zodat tot op dagniveau en deskundigheid het gewenste dienstpatroon ontstaat.

PlanMotion Vraagrooster

Met PlanMotion Vraagrooster vertaalt u de zorgvraag van uw cliënten naar de benodigde capaciteit per deskundigheid op dagniveau. Op elk moment van de dag weet u hoeveel en van welke deskundigheid u nodig heeft om de vraag naar zorg te beantwoorden. Uw zorgprofessional of planner heeft volledig inzicht in wat er gevraagd wordt en is in staat op basis van het vraagrooster het dienstenpatroon vorm te geven dat gebaseerd is op de zorgvraag. Een dienstenpatroon als vertrekpunt voor de tactische en operationele planning. Een dienstenpatroon dat de zorgverlening aan uw cliënten als vertrekpunt kent en past binnen de door uw gestelde financiële kaders.