20 Jan 2017

Het hete hangijzer zijnde een in beton gegoten bezettingsnorm kwam er niet, echter 13 januari werd het definitieve Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Een kader dat richting geeft aan het verbeteren van zorg. Een kader dat aanbevelingen geeft om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Wat betreft de bezettingsnorm stelt het kwaliteitskader minimale normen vast waaraan moet worden voldaan. Cliënten moeten voldoende zorg krijgen en de verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie dat te realiseren. Het gaat om voldoende medewerkerinzet, met de juiste kennis en kunde. Zonder bevoegde en bekwame medewerkers kan er geen kwalitatief verantwoorde zorg worden geleverd. Het vertrekpunt is de cliënt. De cliënt bepaalt binnen de kaders hoe zorgorganisaties zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Dit vertrekpunt is ook hèt vertrekpunt van PlanMotion in de wijze waarop vorm wordt gegeven aan capaciteitsplanning.

Concreet – transparant – vanuit de cliënt

De gewenste zorg is het vertrekpunt binnen de systematiek en software van PlanMotion. Zorgactiviteiten die cliënten omwille van kwaliteit van leven wensen te ontvangen, worden vertaald naar benodigde medewerkerinzet, in de vorm van aantallen zorgprofessionals op elk moment met daarbij het deskundigheidsniveau waaraan deze medewerkerinzet moet voldoen. De in het kwaliteitskader aangegeven minimale bezetting tijdens intensieve zorgmomenten zijn voor PlanMotion minimale eisen waaraan moet worden voldaan. Maar er is meer. Het kwaliteitskader geeft vanuit het item “Reflectie, leren en ontwikkelen” aan dat er ruimte moet zijn voor onder andere multidisciplinair overleg, dat vakbekwaamheid versterkt moet worden door scholing en dat periodieke competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde moet komen. Onderwerpen die effect hebben op de directe beschikbaarheid voor de cliënt omdat medewerkers ook op bovenstaande activiteiten moeten worden ingezet. Daarom moeten deze niet direct cliëntgebonden werkzaamheden, die ook tot doel hebben de kwaliteit te waarborgen, worden omgezet in benodigde capaciteit zodat duidelijk is hoeveel medewerkerinzet nodig is om aan het totale kwaliteitskader te voldoen.

De kaders “Aandacht, aanwezigheid en toezicht”, “Specifieke kennis, vaardigheden” en “Reflectie, leren en ontwikkelen” krijgen concrete en toepasbare inhoud binnen de systematiek en software van PlanMotion. Inhoud die volledig transparant is en beschikbaar voor de organisatie en indien gewenst voor derden.

De bezettingsnorm is geen statisch geheel maar context-gebonden

De gewenste zorgvraag van cliënten verandert, het aantal cliënten fluctueert en het beleid van de organisatie kan worden bijgesteld. Deze wijzigingen worden meteen vertaald naar wat dit betekent voor de benodigde medewerkerinzet.

Aansluiting bij de dagelijkse praktijk

Onze visie, vertaald naar een systematiek en ondersteund door onze software is ontwikkeld vanuit de praktijk waarbij aan de hand van de werkelijke situatie voortdurend kan worden bijgestuurd richting de gewenste situatie.

Als kers op de taart

Wij maken medewerkerinzet voorspelbaar en planbaar. Doelmatigheid passend binnen de vereiste bedrijfsvoering krijgt vorm waarmee continuïteit in zorgverlening wordt bereikt. Uw medewerkers, in een zelfsturende organisatievorm of niet, zijn in staat personele inzet doelmatig te verdelen over het jaar en optimaal gebruik te maken van capaciteit binnen uw organisatie. Uw medewerkers bewerkstelligen met de PlanMotion software kaders voor de periodieke roosters die de toets van uw kwaliteitskader kunnen doorstaan en past binnen de financiële kaders.

Onze nadrukkelijke drijfveer: “Zoveel mogelijk van elke euro naar de cliënt”

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 033 45 46 676 of via email: info@planmotion.nl