Module Jaarplanning

Onze software PlanMotion Jaarplanning is gebaseerd op een systematiek waarmee uw medewerkers worden ondersteund om personele inzet op jaarbasis te laten plaatsvinden, passend bij de van toepassing zijnde planningsdoelstellingen. Daarnaast zijn uw medewerkers in staat personele inzet doelmatig te verdelen over het jaar en optimaal gebruik te maken van capaciteit binnen uw organisatie.

Uw medewerkers bewerkstelligen met de software PlanMotion Jaarplanning kaders voor de periodieke roosters die de toets van uw planningsdoelstellingen kunnen doorstaan, gericht op behoud van balans tussen kwaliteit van zorg, medewerkertevredenheid en financiële kaders. De software geeft u de kaders voor uw periodieke rooster. Volg de kaders en u doet het goed, nu en in de toekomst.

PlanMotion Jaarplanning stopt niet na de planningsfase. Door voortdurende toetsing gedurende de realisatiefase van uw periodieke roosters weet u of de dagelijkse bedrijfsvoering nog steeds past binnen de door u gestelde kaders op basis van PlanMotion Jaarplanning. Bij elke afwijking weet u vroegtijdig waar en op welk moment u dient bij te sturen.

De software gaat uit van de denk- en doe-wereld van uw medewerker en is daarmee een toepasbaar en bruikbaar instrument.
<< Terug naar overzicht van onze software